مراسم اربعین به رسم هرسال در نیان الکترونیک برگزار شد

1399/07/17

اشتراک گذاری

نذر اربعین هرساله ی نیان الکترونیک، امسال با رعایت تمامی اصول و پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

استفاده از ظروف بهداشتی سازگار با محیط زیست، کنترل مهمانان هنگام ورود با تب سنجی و ضدعفونی دست ها، در اختیار قراردادن ماسک و استفاده اجباری از ماسک هنگام ورود به محوطه ی باز محل توزیع، نصب نتیجه آزمایش کرونا دست اندرکاران تهیه و توزیع غذای نذری، پیش بینی لازم برای رعایت فاصله فیزیکی و نظارت بر آن و ممانعت از تجمع با تذکر مسئولان بهداشتی مجموعه، از جمله اقدامات بهداشتی انجام شده توسط نیان الکترونیک در روز اربعین بود.

توجه به سلامت کارکنان، میهمانان و جامعه وظیفه ای همگانی است که در نیان الکترونیک به خوبی به آن عمل می شود.


مراسم اربعین در نیان


نذر نیان الکترونیک


مراسم نیان الکترونیک


اربعین در نیان الکترونیک


نذر اربعین نیان


مراسم روز اربعین


نذر اربعین


پروتکلهای بهداشتی کرونا


مراسم نیان الکترونیک