• Persianfa
  • Englishen
  • Russianru

درباره ما

  • شـركت نیـان ­الكترونیـك با نیت تجاری سـازی دانـش الكترونیك در شـاخه الكترونیـكِ قدرت (Power Electronic) در صنایع مهم زیر بنایی كشور، در طراحی و ...
  • فرآیندهای سازمان شرکت نیان الکترونیک مطابق با استانداردهای مدیریتی و فنی روزدنیا در راستای افزایش راندمان تولید و کاهش قیمت تمام شده، طرح ریزی شده اند