• Persianfa
  • Englishen
  • Russianru

فرآیندهای سازمان

  • معرفی واحد تحقیق و توسعه: استراتژی كلی واحد تحقیق و توسعه شركت نیان الكترونیك بر مبنای ایجاد ارزش افزوده و ثروت از طریق تولید دانش می باشد. این فراین...
  • معرفی مختصر فرآیند های تولید: تلاش مستمر در جهت انطباق سازمان و فرایندهای آن با مناسب ترین استانداردهای مرتبط مدیریتی و فنی روز دنیا و همچنین افزایش ...
  • Sheet Metal Forming طراحی و تولید محصولات و بدنه های فلزی شركت نیان الكترونیك در راستای بهبود كیفیت بدنه های فلزی و همچنین افزایش انعطاف پذیری...
  • فرآیند منابع انسانی شركت نیان الكترونیك، براساس زیر فرآیندهای: ‌جذب ،‌توسعه، ارزیابی عملكرد، انگیزش و نگهداشت پرسنل فعالیت می نماید. اموری ...