• Persianfa
  • Englishen

سوابق اجرایی

  • پروژه های داخلی 1.پروژه نگهداری و بهسازی شبکه مادر مخابراتی ارتباطات زیرساخت خراسان رضوی با بیش از 120 نفرنیروی تخصصی درحوزه های رادیو ماکس و انتق...
  • پروژه های خارجی 1.پروژه خدمات سایت سوروی، طراحی، نصب و برگردان 9 سیستم منبع تغذیه پرظرفیت به همراه باتری Back up در 9 نقطه از کشور سوریه کارفرما:شرک...
  • پروژه های ترکیبی 1.انجام عملیات طراحی، تامین تجهیزات و اجرای خدمات مربوط به پروژه خرید 3 دستگاه رکتیفایر (یکسوکننده) سیار مخابراتی.کارفرما: شرکت مخاب...