• Persianfa
  • Englishen
  • Russianru

معرفی خدمات مهندسی

اشتراک گذاری


فروش خدمات مهندسی

در راستای تحقق اهداف و نیاز روزافزون مشتریان و جلب رضایت کیفی و کمی آنان و با توجه به روند رو به رشد خصوصیسازی در کشور، Integrate کردن تجهیزات مخابراتی، همچنین لزوم انجام فعالیتهای فنی و مهندسی و واگذاری پروژهها به صورت EPC و TURN KEY مدیریت شرکت نیان الکترونیک از سال 1387 تصمیم به راهاندازی واحد فروش خدمات فنی و مهندسی گرفت.

این فرایند با هدف تدوین روش و دستورالعملهای اجرایی، عملیاتی و ستادی در پروژههای خدمات مهندسی که شامل فعالیتهای مشاورهای، برنامهریزی،کنترل پروژه، سایت سوروی، طراحی، نصب و راهاندازی، آزمایش وتحویل، برگردان، آموزش و... میباشد که منجر به دسترسی موثر به اهداف پروژه در کمترین زمان با کمترین هزینه، بهترین کیفیت و بالاترین سطح رضایت مشتریان و ذینفعان پروژه میگردد.

در این راستا این فرایند موفق به اخذ رتبه یک گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته ارتباطات از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در سال 1394 گردید. همچنین در جهت ارتقای سطح افزایش رضایتمندی مشتریان، موفق به اخذ و پیادهسازی استاندارد ISO10006 مدیریت کیفیت در پروژه گردید.

- کسب رتبه 1 پیمانکاری در رشته ارتباطات از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
- استقرار و پیاده
سازی استاندارد ISO10006 در سیستم مدیریت کیفیت در پروژه
- استقرار و پیاده سازی استاندارد
ISO10004 در سیستم پایش رضاتمندی مشتری
- واحد فنی و مهندسی نمونه کشور منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت

- کسب رضایتمندی مشتریان

- آموزش و تربیت گروههای پیمانکاری مجرب در سراسر کشور