ISO 14001- سیستم مدیریت محیط زیست

1399/07/05

اشتراک گذاری

دستیابی به تعادل میان محیط زیست، جامعه و اقتصاد به منظور برآورده ساختن نیازهای نسل حاضر بدون لطمه وارد کردن به نسل های آینده برای حصول نیازشان، امری ضروری محسوب می شود. انتظارات اجتماعی برای توسعه پایدار، شفافیت و پاسخگویی منجر به قوانینی سخت گیرانه و فشار روز افزون بر آلودگی های زیستی، استفاده ناکارا از منابع، مدیریت نامناسب پسماند، تغییرات آب و هوا، تضعیف اکوسیستم ها و گوناگونی های زیست محیطی شده است.
این موضوع سازمان را بر آن داشته است تا با پیاده سازی سیستم های مدیریت زیست محیطی و با هدف مشارکت در رکن پایداری محیط زیست، رویکردی سیستماتیک را برای مدیریت محیط زیست اتخاذ نماید.


استاندارد بین المللی ISO14001 رویکردهای زیر را در جهت تحقق اهداف ذکر شده تعیین نموده است:
• تعیین خط مشی ها، استراتژی، اهداف و الزامات فرایندها در حوزه محیط زیست
• پرداختن به ریسک ها و فرصت های مرتبط با محیط زیست و شناسایی عوامل انحراف و تعیین کنترل های پیشگیرانه
• پایش و اندازه گیری پیامدهای فعالیت های سازمانی و انطباق آنها با الزامات قانونی
• انجام اقدامات اصلاحی به منظور بهبود عملکرد و کاهش پیامدهای زیست محیطی


نتایج استقرار سیستم مدیریت محیط زیست بر اساس استاندارد 14001 برای سازمان شامل موارد زیر می باشد:
-حفاظت از محیط زیست و پاسخ به شرایط زیست محیطی رو به تغییر در تعادل با نیازهای اقتصادی-اجتماعی
-کسب و کار پایدار در طول زمان

استاندارد مدیریت محیط زیست