ISO 10015 - سیستم مدیریت شایستگی و توسعه افراد

1399/07/05

اشتراک گذاری

وجود پرسنل در تمام سازمان ‌ها ضروری است و در حال حاضر نیروی انسانی یکی از مهمترین سرمایه ‌های سازمان ‌ها محسوب می شود. عملکرد سازمان به نحوه استفاده از صلاحیت‌ ها و شایستگی ‌های افراد در محل کار بستگی دارد. موفقیت سازمان ‌ها مستلزم مدیریت شایستگی و توسعه افراد در سطح سازمانی، تیمی، گروهی و فردی است.


این موضوع سازمان را بر آن داشته است تا با پیاده ‌سازی استاندارد 10015، فرایندهای برنامه ریزی شده و منظم برای مدیریت شایستگی و توسعه افراد را به‌ کار گرفته و بتواند توانایی‌ های خود را بهبود بخشد، مسیر راهبردی خود را طی کند و به نتایج مورد نظر برسد. مدیریت شایستگی در افزایش توانایی ‌های سازمان در ایجاد و ارائه ارزش از اهمیت بسزایی برخوردار است.


استاندارد بین المللی ISO10015 رویکردهای زیر را در جهت تحقق اهداف ذکر شده تعیین نموده است:
• تعیین خط مشی، استراتژی، اهداف و الزامات فرایندها در حوزه مدیریت شایستگی
• مدیریت شایستگی و توسعه نیروهای انسانی سازمان
• ایجاد فرایندهای موثر برای اجرای سیستم مدیریت شایستگی
• فراهم کردن چارچوبی برای مدیریت ریسک ‌ها و فرصت ‌های مدیریت شایستگی
• شناسایی و پرداختن به نیازهای شایستگی
• ارائه یک فرآیند مدیریت شایستگی و توسعه آن
• تحلیل و ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده در جهت توسعه شایستگی ها
• بررسی اثربخشی و کارآیی فرایند مدیریت شایستگی


نتایج استقرار سیستم مدیریت شایستگی ‌ها و توسعه افراد بر اساس استاندارد 10015 برای سازمان شامل موارد زیر می باشد:
-بهبود عملکرد پرسنل در جهت ایجاد موفقیت های پایدار
-بهبود مستمر کیفیت محصولات، خدمات و فرایندها، مطابقت با نیازها و انتظارات ذینفعان مربوطه
-ایجاد، اجرا، حفظ و ارتقاء سیستم‌ های مدیریت شایستگی و توسعه افراد

استاندارد شایستگی افراد