ISO 10006 - سیستم مدیریت کیفیت در پروژه

1399/07/05

اشتراک گذاری

ایجاد و نگهداری کیفیت فرایند و محصول در یک پروژه مستلزم رویکردی سیستماتیک است. باید هدف این رویکرد به گونه ‌ای باشد که اطمینان حاصل شود، نیازهای تصریحی و تلویحی مشتری درک و برآورده شده، نیازهای سایر افراد ذینفع درک و مورد ارزیابی قرار گرفته و خط مشی سازمان برای استقرار مدیریت پروژه مورد توجه قرار گرفته است.


این موضوع سازمان را بر آن داشته است تا با پیاده ‌سازی استاندارد 10006 اصول و رویه ‌های استاندارد مدیریت کیفیت را در سازمان مستقر نموده و به سازمان اطمینان دهد که به اهداف کیفیت در پروژه ها دستیابی پیدا می کند.


استاندارد بین المللی ISO10006 رویکردهای زیر را در جهت تحقق اهداف ذکر شده تعیین نموده است:
• تعیین خط مشی، استراتژی، اهداف و الزامات فرایندها در حوزه مدیریت پروژه
• ایجاد فرایندهای موثر برای اجرای سیستم مدیریت پروژه
• تدوین منشور و طرح مدیریت پروژه
• کنترل تغییرات پروژه و انجام ارزیابی های مورد نیاز
• فراهم کردن چارچوبی برای مدیریت ریسک ‌ها و فرصت ‌های مدیریت پروژه
• ارزیابی عملکرد فعالیت‌ های انجام شده در پروژه و بهبود فرایندها


نتایج استقرار سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد 10006 برای سازمان شامل موارد زیر می باشد:
-بهبود فعالیت های پروژه در جهت ایجاد موفقیت های پایدار
-بهبود مستمر کیفیت محصولات، خدمات و فرایندهای پروژه و مطابقت با نیازها و انتظارات ذینفعان پروژه
-ایجاد، اجرا، حفظ و ارتقاء سیستم ‌های مدیریت پروژه

استاندارد مدیریت کیفیت