طراحی و ساخت دستگاهی به منظور بازیابی انرژی آسانسور

1399/07/29

اشتراک گذاری

نویسندگان:
-دکتر فرزاد تهامی (مشاور واحد تحقیق و توسعه نیان الکترونیک)
- علی طیبان (کارشناس تحقیق و توسعه نیان الکترونیک)


نام کنفرانس:
کنفرانس بین المللی مهندسی برق


تاریخ و محل کنفرانس:
یزد - اردیبهشت 1398


دانلود مقاله