نیان الکترونیک مشتری نمونه بانک صنعت و معدن

1399/12/12

اشتراک گذاری

بانک صنعت و معدن، نیان الکترونیک را به عنوان مشتری نمونه خود در سال 99 معرفی کرد.

نیان الکترونیک
سرپرست شعب بانک صنعت و معدن خراسان رضوی، جناب آقای حسن زاده در بازدید از شرکت نیان الکترونیک، طی جلسه ای در تاریخ 12 اسفند ماه 99 از مهندس چمنیان به دلیل ایفای به موقع تعهدات در قبال بانک و حس وفاداری ایشان تقدیر نمود. 
وی در این جلسه اظهار کرد: نیان الکترونیک مشتری نمونه و وفادار بانک صنعت و معدن می باشد که امیدواریم در سال های آینده نیز این همکاری تداوم داشته باشد.  
در پایان جلسه به رسم یادبود تندیسی از طرف بانک صنعت و معدن به نیان الکترونیک اهدا شد.

تندیس بانک صنعت و معدن