• Persianfa
  • Englishen
  • Russianru

منابع انسانی

اشتراک گذاری

منابع انسانی:

فرآیند منابع انسانی شرکت نیان الکترونیک، براساس زیر فرآیندهای: جذب، توسعه، ارزیابی عملکرد، انگیزش و نگهداشت کارکنان، فعالیت می‌نماید.

اموری همچون تجزیه و تحلیل مشاغل، طراحی شغل، برنامه‌ریزی نیروی انسانی و انجام امور گزینش (شامل کارمندیابی، انتخاب و انتصاب)، ارزیابی عملکرد، بهداشت و ایمنی، پرداختن به مسائل انگیزشی و امور رفاهی، محاسبه حقوق، دستمزد و پاداش‌ها، امور بیمه و بازنشستگی، تصمیم‌گیری در مورد جابه‌جایی و ارتقای افراد و ایجاد نظم در سازمان در این فرایند تحت کنترل است.

در فرآیند مدیریت منابع انسانی برآنیم تا با درک اهمیت منابع سازمان، به برتری سازمان، توجه به مشتری، کارآفرینی، کیفیت و نظایر آن شکل و معنا بخشیده شود و با سازماندهی نیروی انسانی به اهداف سازمانی و توسعه آن برسیم.