• Persianfa
  • Englishen
  • Russianru

منابع انسانی

اشتراک گذاری

معرفی فرآیند منابع انسانی:

فرآیند منابع انسانی شرکت نیان الکترونیک، بر اساس زیر فرآیندهای ‌جذب، ‌توسعه، ارزیابی عملکرد، انگیزش و نگهداشت کارکنان فعالیت می‌نماید.

اموری همچون تجزیه و تحلیل مشاغل، طراحی شغل، برنامه‌ریزی نیروی انسانی و انجام امور گزینش (شامل کارمندیابی، انتخاب و انتصاب)، ارزیابی عملکرد، بهداشت و ایمنی، پرداختن به مسائل انگیزشی و امور رفاهی، ‌محاسبه حقوق دستمزد و پاداش‌ها، امور بیمه و بازنشستگی، تصمیم‌گیری در مورد جابه‌جایی و ارتقای افراد و ایجاد نظم در سازمان در این فرایند تحت کنترل است.

در فرآیند مدیریت منابع انسانی برآنیم تا با درک اهمیت منابع سازمان به عنوان سرمایه انسانی به برتری سازمان، توجه به مشتری، کارآفرینی، ‌کیفیت و نظایر آن شکل و معنا بخشیده شود و با سازماندهی نیروی انسانی به اهداف سازمانی و توسعه آن برسیم.